หลักสูตร

อัตราค่าเรียนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา

อัตราค่าเรียนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา

ประเภท อัตราค่าเรียน บ้านอาจารย์ อัตราค่าเรียน ภายนอก ชั่วโมง
ตัวต่อตัว 20,000 25,000 46
2 คน 25,000 30,000 46
3 คน 30,000 35,000 46
4 คน 35,000 40,000 46

อัตราค่าเรียนเบื้องต้นไม่รวมตาราและเอกสารในการเรียน

เรียนเป็นกลุ่มระดับภาษาควรใกล้เคียงกัน

หลักสูตรภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

หลักสูตรภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

ระดับ ภาษาอังกฤษธุรกิจและภาษาอังกฤษทั่วไป ทักษะภาษาอังกฤษและวัตถุประสงค์พิเศษ การเขียนภาษาอังกฤษและไวยากรณ์
7 ไม่เปิดสอน การเขียนภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค์พิเศษ การเขียนภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค์พิเศษ
6 ไม่เปิดสอน การเขียนภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค์พิเศษ การเขียนภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค์พิเศษ
5 ไม่เปิดสอน
 • ทักษะการนำเสนอผลงาน
 • ทักษะการเจรจาต่อรอง
 • ทักษะการประชุมและสนทนา
 • ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี
 • ภาษาอังกฤษสำหรับงานขายและการตลาด
 • ภาษาอังกฤษสำหรับบัญชีและการเงิน
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค์พิเศษ
การเขียนภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค์พิเศษ
4
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจระดับกลาง
 • ภาษาอังกฤษทั่วไประดับกลาง
 • การสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์
 • เทคนิคภาษาอังกฤษ
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค์พิเศษ
 • การเขียนเชิงธุรกิจ
การเขียนภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค์พิเศษ
3
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจระดับกลางขั้นต้น
 • ภาษาอังกฤษทั่วไประดับกลางขั้นต้น
 • การสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์
 • เทคนิคภาษาอังกฤษ
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค์พิเศษ
 • การเขียนเชิงธุรกิจ
การเขียนภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค์พิเศษ
2
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจระดับเบื้องต้น
 • ภาษาอังกฤษทั่วไประดับเบื้องต้น
 • การสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์
 • เทคนิคภาษาอังกฤษ
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค์พิเศษ
 • การเขียนเชิงธุรกิจ
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจและทั่วไป
1
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจระดับพื้นฐานเริ่มต้น
 • ภาษาอังกฤษทั่วไประดับพื้นฐานเริ่มต้น
ไม่เปิดสอน ไม่เปิดสอน

ระดับหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ระดับหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ระดับ รายละเอียด
คะแนนโทอิค
มาตรฐานยุโรป
7
ระดับสูงสุด
เทียบเท่าเจ้าของภาษา
935-990
C2
6
ระดับสูง
ผู้เรียนระดับนี้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากตามสถานการณ์ อาจจะมีข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย การเรียนในระดับนี้ควรมุ่งเน้นความต้องการด้านทักษะธุรกิจเฉพาะและควรอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่แท้จริงของผู้เรียน
875-930
C2
5
ระดับกลางขั้นสูง
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การควบคุมเสียงและรูปแบบภาษาเดิมจากการโน้มน้าวใจ, ความเป็นมืออาชีพ, เป็นกันเอง, กระตือรือร้น, ฯลฯ มุ่งเน้นกับการฝึกจริงและเล่นบทบาทสมมุติ เรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงและปรับเปลี่ยนการแสดงออกด้วยคำอธิบายที่ชัดเจนและลดข้อโต้แย้งลง
785-870
C1
4
ระดับสูงสุด
ผู้เรียนสามารถสร้างทักษะที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น เป็นผู้นำการประชุม, สามารถนำเสนอผลงาน, เจรจาต่อรองและเขียนรายงานได้ เรียนรู้ที่จะรับมือได้อย่างดีกับความแตกต่างด้านวัฒนธรรมของการสื่อสารและมีความเข้าใจสำนวนได้ดี โดยในตอนท้ายของระดับนี้ผู้เรียนสามารถรับมือกับสถานการณ์จากที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้อาจจะมีข้อผิดพลาดที่เห็นได้ชัดเจนอยู่บ้าง
605-780
B2
3
ระดับสูงสุด
ผู้เรียนสามารถขยายขีดความสามารถในการสื่อสารเพื่อการทำงานที่ซับซ้อนได้มากขึ้น เช่น การมีส่วนร่วมในการประชุม, การพบปะพูดคุยและการนำเสนอข้อมูล ผู้เรียนจะเริ่มจากการควบคุมระดับภาษาและเรียนรู้ที่จะจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก โดยในตอนท้ายของระดับนี้ ผู้เรียนสามารถสื่อสารด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับงานประจำของตนเองได้ แต่อาจจะมีการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
405-600
B1
2
ระดับสูงสุด
ผู้เรียนจะเริ่มจากการสร้างความถูกต้องอย่างแม่นยำของไวยากรณ์และคำศัพท์ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการใช้รูปแบบกริยาและคำถาม ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถพัฒนาต่อเนื่องไปถึงการฟังและทักษะในการพูด โดยอาจจะเริ่มเรียนรู้วิธีการเฉพาะ เช่น ทักษะการสื่อสารทางโทรศัพท์และการเขียนเป็นต้น
250-400
A2
1
ระดับสูงสุด
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานและไวยากรณ์ และสร้างทักษะการฟังและการพูดขั้นพื้นฐานได้ เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษต่อไป โดยผู้เรียนเริ่มที่จะคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษมากขึ้น
< 250
A1